Bom Bin


Krusraketten ip u uoft da kan ni ghjistig zin
't stof ofdoen is nutteluos met o die bom bin
De bjinouwer is toe, de couffeur is met zin or
Zin oltit wel nen utleg grjit moa mjistal is hin wor
Verkopt mor under skateboard want de straten zin van zand
Wan vuo deure is er ier nen tank of twji beland
In villo rien i meugelik mo ti wel ambetant
't kom vlam ut de grond wo dai petatten o geplant
Ti nuoit saai in den oorlog aaaah aaaaaaaah aaaaaaah
Tis oltit twa te doen in den oorlog
Gsm en sms da goat ier nimmi goan
Wan minnen dynamo i nie genoeg voer ip te loaden
Kriege hin emails ne mi met domme ding in
Konins zin der nie mi dus ksoe nie hirn een katte zin
Kben gestopt me smuorn, ti hin pointe ni mir an
't stiekt ier hjil no ruok, van verbrande autoban
Ik ga desserteren trek ier underne plan
Drage min videos ni bin, moa da zal wel ni mi besan
We ston nu ollemolle met de rugge tegnde meur
Oe lange kan die woanzin nu in feite nog deurn?
Kun zelkor meskien, ni geweune ne kji belCaptcha
Piosenkę Flip Kowlier Bom Bin przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bom Bin, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bom Bin. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flip Kowlier Bom Bin w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.