Slaapliedje


Ja weet je mijn biologische vader die zong ook wellis
Een slaap liedje voor my maar veeel te hard altijd he
Veel te hard stond hij naast me bed :
De dag is weer ten einde de zon is naar benee
De maan staat geel te schijnen je staat op en zeg tabee
Je kan je naar je nest al om te maffen als een rund
Dromen dat je achtervolgt word of dat je vliegen kunt
En in de hoed van de goochelaar daar ligt een wit konijn
Laat hem slapen laat hem slapen in de hoed van de goochelaar
Daar ligt een wit konijn laat hem slapen want hij zal wel MOE zijn
WeltrustenCaptcha
Widget
Piosenkę Hans Teeuwen Slaapliedje przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Slaapliedje, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Slaapliedje. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hans Teeuwen Slaapliedje w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.