Fighting SpiritsYume oi kakete tata kaitsu su ke rou
Ai to yuu kitto yuusshou
koro ura ego wa ore nou bu yushuu
chikara no teki ni goe no mawa re
MAISSHOOOU
WOW WOW WOW WOW YEAH YEAH
WOW WOW WOW WOW YEAH YEAH

hitori mo uchi se de kiai
koto mo omaegai debareru
kono sekai no hate mademo
ore toi issho ni yukou
shizen ni chuwa
ai o asshu ni uto
kagayakene o samase
youssha GET RIP!

you ni kaere
sora kake te koi ore no ere yuuhi ni
minna tachi yagare shasihou
subete no teki no uchita o tsukame
minna no kibou dai te kakeru
SHAISHOOOU
WOW WOW WOW WOW YEAH YEAH
WOW WOW WOW WOW YEAH YEAH

kizutsui takeno kaeba yasu meru
toki no nasyo no nai
take no tata ka umu chi te issho ga
minna gi ru kono tanno shi
minna tachi i kuri
kimisu no kara kutta
kimi kesei su shi dakedo
Takao hai yasshu ai!
i iu yuwasui

michi nochi ni kara o
shinjitte iki ru
sunda kokoro o fighter
chichu toua ijou mienai kizuna
michika kara na zu kanaete yaru ze !
kono kesheuwa todoku no yakushoku
sekai you aikeni batoroshu !
moeno buetto habaa senkai
tetono chikara o yume no chikara o
KAISSHOOOU

Yume oi kakete tata kaitsu su ke rou
Ai to yuu kitto yuusshou
koro ura ego wa ore nou bu yushuu
chikara no teki ni goe no mawa re
sora kake te koi ore no ere yuuhi ni
minna tachi yagare shasihou
subete no teki no uchita o tsukame
minna no kibou dai te kakeru
SHAISHOOOU

chikara no teki ni goe no mawa re
MAISSHOOOU
Classificação: 10/10 - 1 votosCaptcha
Widget
A canção da Beyblade Fighting Spirits é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Fighting Spirits, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Beyblade Fighting Spirits. Nós tentamos as reproduzir as letras de Fighting Spirits de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Beyblade Fighting Spiritsno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.