Letra da música de Guus Meeuwis En Vagant: Zij is Alles

Zij is Alles


Verse 1
Haar broek is strak, haar haar is blond
een mooie glimlach om haar mond
haar benen lang, haar schouders bloot
haar lippen vol en donkerrood
ze heeft het lijf van een godin
ze is het einde, het begin
haar ogen zeggen wat ze voeld
ze is gewoon voor mij bedoeld
Chorus
Ja zij is alles alles
wat een man zich maar wensen kan
Ja zij is alles
wat mij door haar is overkomen
overtreft mijn mooiste dromen
en ik word er zo verdomd gelukkig van
Verse 2
Is zij bij mij is alles goed
ik weet niet wat ze met me doet
ze kijkt me aan en streelt mijn wang
dit is zo prachtig, 't maakt me bang
Ze heeft de air van een vorstin
ik ben verkocht ze pakt me in
mijn ogen zoeken die van haar
en vragen is dit werkelijk waar
Chorus
Verse 3
Ze zit voortdurend in mijn kop
ik ga volledig in haar op
ik fluister zacht als ik haar wek
blijf bij me of ik word gek
Chorus
Verse 4
Bij haar kan ik mezelf kwijt
ze is gewoon is gewoon een wereldmeid
Chorus (2x)Captcha
A canção da Guus Meeuwis En Vagant Zij is Alles é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Zij is Alles, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Guus Meeuwis En Vagant Zij is Alles. Nós tentamos as reproduzir as letras de Zij is Alles de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Guus Meeuwis En Vagant Zij is Allesno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.