Vertrouwen


Verse 1
Wat is er aan de hand
Je loopt zo boos te kijken
probeert me te ontwijken
je zet me aan de kant
Vertel me wat er is
Ik wil geen ruzie krijgen
Maar als je lang blijft zwijgen
Dan gaat het zeker mis
Chorus
Want wat er ook gebeurt
en hoe het ook mag gaan
Ik laat je niet alleen
Want wat er ook gebeurt,
Je bent m'n vrouw
ik geef om jou
Verse 2
't is zonde van de tijd
Die moet je niet besteden
aan kleine narigheden
Dan krijg je later spijt
Het leven is maar kort
Wij moeten samen leren
elkaar te respecteren
opdat het ook wat wordt
Chorus
Bridge
Je moet om sterk te zijn vertrouwen op elkaar,
en je moet als je sterk wilt zijn kunnen bouwen op elkaar
Want er komt nog een moment
dat het met ons wat minder gaat
En dan hoop ik dat je ons niet aan het lot overlaat
Want wat er ook gebeurd je bent mijn vrouw
Wij kunnen met zijn twee
een prachtig duo vormen
bestand tegen de stormen
bestand tegen de zee
Zoals een schip dat trots
temidden van orkanen
zijn eigen weg kan banen
Betrouwbaar als een rots
Chorus
Ik hou van jouCaptcha
A canção da Guus Meeuwis Vertrouwen é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Vertrouwen, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Guus Meeuwis Vertrouwen. Nós tentamos as reproduzir as letras de Vertrouwen de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Guus Meeuwis Vertrouwenno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.