Letra da música de Hans Teeuwen: Stout Matroosje

Stout Matroosje


Ik ben een lief klein stout matroosje, en mijn schip vaart morgen uit
Ik kan bijna niet meer wachten, ik verlang naar mijn kajuit
En ook naar de woeste baren, en naar het ruime sop
Want ik voel mij op de wal als een uitgedroogde kwal
Ja de zee zit in mijn kop
A-hoi, A-hoi!
Kijk 's how die gaat en volle kracht vooruit
A-hoi, A-hoi!
Van Oost naar West, van Noord naar Zuid
Ik ben een lief klein stout matroosje, als ik niet vaar gaat alles mis
Mijn vader drinkt veel en mijn moeder, zit in de gevangenis
Mijn kapitein heet Gunther Schneider, ik voel dat hij mij goed begrijpt
Hij heeft mijn ouders toegezegt dat ie voor me zorgt en vecht
En zich niet aan mij vergrijpt
A-hoi, A-hoi!
Kijk 's how die gaat en volle kracht vooruit
A-hoi, A-hoi!
Van Oost naar West, van Noord naar ZuidCaptcha
A canção da Hans Teeuwen Stout Matroosje é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Stout Matroosje, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Hans Teeuwen Stout Matroosje. Nós tentamos as reproduzir as letras de Stout Matroosje de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Hans Teeuwen Stout Matroosjeno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.