De buren


Onze buren hebben een heel andere levensstijl dan wij Zo geven de buren
hun
kinderen macro-biotisch te eten Terwijl een onderzoek nog niet zo gek
lang
geleden toch heeft uitgewezen dat kinderen die macro-biologisch gevoed
worden
later een taalachterstand oplopen Woorden als gehaktdag, kuiltje jus en
half-om-half, kennen ze niet
Nee, onze buren hebben een heel andere levensstijl dan wij Zo hebben de
buren
voor hun gazon een motormaaier Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe
Onze
tuinman kan dat wel met de hand doen
Toch kan ik wel goed opschieten met de buren Eens per jaar knippen de
buurman
en ik samen de heg Als het karwei geklaard is, zegt de buurman altijd
gelijk:
"Ik zet even koffie, dan kom je zo dadelijk bij mij een welverdiend kopje
koffie
drinken"
Dit jaar wilde ik de buurman voor zijn, dus zei ik: "Buurman, zet jij even
koffie?"Captcha
Widget
A canção da Herman Finkers De buren é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê De buren, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers De buren. Nós tentamos as reproduzir as letras de De buren de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers De burenno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.