Verliefd


Haar huis was hoog en lichtend alle ramen
waarachter haar gestalte soms verscheen
om die te mogen spiegelen alleen
had ik als ruit mij graag willen bekwamen

Glashelder water sprong uit droge steen,
de dingen werden nieuw en kregen namen
de hazen en de edelherten kwamen
en dansten voor me uit en om me heen

Ze heeft het nooit geweten of van verre
doordat ze me zag lopen langs de sterren,
zo moederziel alleen en zo verliefd

O, feen van dit lieve leven
als mij nog iets te wensen is gegeven
mag dit dan nog eens over, alstublieft

O, lieve feen van dit leven
als mij nog iets te wensen is gegeven,
mag dit dan nog eens over, alstublieftCaptcha
Widget
A canção da Herman Van Veen Verliefd é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Verliefd, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Van Veen Verliefd. Nós tentamos as reproduzir as letras de Verliefd de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Van Veen Verliefdno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.