Letra da música de Jacques Brel: Een Vriend Zien Huilen

Een Vriend Zien Huilen


Natuurlijk wordt alom gestreden
en zwijgt voor velen de muziek,
de tederheid is overleden
en de illusies zijn doodziek
Natuurlijk laat zich alles kopen
voor wie er maar het meeste biedt
en worden bloemen stukgelopen
maar een vriend zien huilen kan ik niet

Natuurlijk hebben wij verloren
en wacht de dood ons aan het eind,
met onze schouders ver naar voren
staan wij nog amper overeind
Natuurlijk zijn we vaak bedrogen
en liggen vogels in het riet
die voor het laatst hebben gevlogen
maar een vriend zien huilen kan ik niet

Worden er steden stukgesmeten
door kinderen van vijftig jaar
dan wordt het leed weer gauw vergeten
voor nieuw verdriet of nieuw gevaar
En die stations vol met verdwaalden,
al te ver heen voor elk verdriet
Geen enk'le waarheid die het haalde,
maar een vriend zien huilen kan ik niet

Natuurlijk, spiegels zijn integer;
geen moed genoeg om jood te zijn,
niet elegant genoeg voor neger,
geen licht, alleen maar valse schijn
In eigen kilheid zo gevangen
dat men voor liefde zich verschuilt,
zo aan het eidn van elk verlangen,
maar dan een vriend te zien die huiltCaptcha
A canção da Jacques Brel Een Vriend Zien Huilen é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Een Vriend Zien Huilen, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Jacques Brel Een Vriend Zien Huilen. Nós tentamos as reproduzir as letras de Een Vriend Zien Huilen de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Jacques Brel Een Vriend Zien Huilenno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.