Alt Førr Me


Go with God

God's gonna sit this one out

[V1]

Stå opp førr vænnæ, ja di som træng dæ
Di du pustæ å leve mæ, ja di du hæng mæ
Ei litæ ti tok e et væmmele fall
å e holdt på å gå under mæn vænnæ va alt
å di fækk me på føtn å viste me svar
Førr live e hardt mæn ei bitch ekke alt
å levd ilammæ me t e tørt dæ åleinæ
Ha aldri i live følt me meir heime
E nån ækte vænnæ gir e live førr di
Mæn vess nån her e falsk ja så drit e i di
D hær e seriøst, shit e e lei a å tøv
Førr vænnæ betyr fanme meir enn mesjøl
Ha nån jort nå mæ me - ikke jær dæ ijæn
Mæn rør nån en vænn får di jævli mæ dæng
Mæn husk at døræ dein går bægge veiæ
E står opp førr d så stå opp førr me ja

[REF]

Would you ride for me, well ima ride for you
Would you die for me, then ima die for you
Vil du fall førr me, så vil e fall førr d
Førr ækte vænnæ betyr alt førr me
Would you ride for me, well ima ride for you
Would you die for me, then ima die for you
Vil du fall førr me, så vil e fall førr d
Førr ækte vænnæ betyr alt førr me

[V2]

En episode førr ei ti tbake
Fækk me seriøst tel å føkking flyg i take
En kompis a me hadd vørte slått a ein kar
å når han kom her å sa dæ vart e fåkkings gal
E såg bloe som rann å dæ rann over førr me
Bære sei me kem å korr ja så slår e han ne
Så e sprang ne i kjellarn dar han jæveln sto
E va helt bortevækk, hævæ næven å slo
å e slo å e slo å e slo å e slo
Helt te e vart tatt vækk, alt e såg va blo
E hadd flippæ totalt, førr sånt skakke skje
At nån skadæ eller såræ nån vænnæ a me
Førr di passæ på me åg, dæ ha di skjønt
Dåkker veit kem dåkker e å bi aldri glømt
Såh, alle som e mæ sår mæ salt i
Vænnæ førr fan å dæ e dåkker allti!

[REF]

[V3]

Ekke den bæste sjøl, dæ ha e næppe sagt
å dæ e jo litt vanskele å ræpp om alt
Men sjekk di som mein di e glømt a me
å e di bitter førr dæ ja så skjønnæ e
Kanskje nån bære vilt ha hør et svar
Så sorry at e ikke ha vøre dar
E e klar førr å blø, tell å kjæmp tel e dør
Mæn imæns får e prøv, å bi vænn mæ mesjøl
Mæn ikke føkk opp førr e e pakkæ mæ hat
E kjæm ikke tel å stopp, førr e hakkenå å tap
Sjøl om mosjøen e et høl, ja så høre e tel dar
Skad dæ e bryr me om så bør du ta smellan
Så mange her som e førankræ i hat
å bryr e me? næh, e gir fanken så klart
Førr vold e fint å vi har stolte smil
å vænnan mennæ - di e fåkkings real

[REF]Captcha
A canção da Jay Alt Førr Me é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Alt Førr Me, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Jay Alt Førr Me. Nós tentamos as reproduzir as letras de Alt Førr Me de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Jay Alt Førr Meno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.