Toad SongHe kani kapalili i ka pouliuli o'ke mele aloha a Poloka
E konikoni ana i ke ki'owai lepo me ka leo heahea i ka ipo
'O ka hoku 'imo'imo o ka lani lipoliop ke kukui e ho'ike mai nei
He mana'olana kona i ka ho'oniponipo me ka ipo ho'ohenoheno ana

Ua 'oli'oli 'o ia a ka pa 'olu'olu o ke kilikilihune o ka ua
I ho'olalilali i ka 'ili pu'upu'u ma ke kua 'oma'oma'o ona
He kakali wale kona i ka lohe 'ia aku o kana mele o ke aumoe
A 'ume'ume 'ia kahi hoa kikiko'ele e ka leo mikololohua

Mai kinohi loa mai a i keia po, ua lohe mau 'ia kana mele
Ma na ki'owai lepo o na 'aina like 'ole a hiki 'auane'i i 'ane'i
Ma waho iki aku o ka lumi moe o'u i ke kulukulu o ke aumoe
Ha'ina ka puana no ka maka pu'u'pu'u i pili hala 'ole ke alohaCaptcha
Widget
A canção da Keali'i Reichel Toad Song é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Toad Song, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Keali'i Reichel Toad Song. Nós tentamos as reproduzir as letras de Toad Song de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Keali'i Reichel Toad Songno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.