400 Slag


Kent - 400 Slag

Domen föll på en morgonflight till London
Så tysta tunga steg på väg mot dig
Domen föll trots att du alltid använt kondom
Och med lien på svaj så väntar din gamle vän

Och som ni lekte när ni var barn
Och du stod givakt med din rygg rak och tog
Fyrahundra slag

Sömnen kom och du som låg så rätt i tiden
Domen föll som tårar mot din skärm
Sömnen kom som en åsikt högervriden,
Men mot dollar och yen så blir döden lätt ett skämt

Och som ni lekte när ni var barn
Du förlorade ditt krig
Du står ensam kvar
Och ingen kommer till ditt försvar
Så du står givakt med din rygg rak och tar
Fyrahundre slagCaptcha
Widget
A canção da Kent 400 Slag é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê 400 Slag, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Kent 400 Slag. Nós tentamos as reproduzir as letras de 400 Slag de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Kent 400 Slagno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.