An Cuibhle Mor


Na cuibhlichean a' tionndadh An
rathad deas agus tuath Na
cuibhlichean a gluasad mar tha'
saoghal iad a tionndadh mun
cuairt Na cuibhlichean a
tionndadh, gach duthaich muir
agus tir Tro ghleanntan tro'
bhailtean a dh'ionnsaigh an aite
agaibh fhein' An cuibhle mor
nach stad gu brath Tionndadh
oganaich gu aois A' nochd tha'n
rathad mor n'ar coinneamh Gun
am ann acg an drasda 'S ioma la
chaidh seachad A ghaoth a
sedeadth tro an uir 'S ioma la
bha 'ghrian ag eirigh oirnn
Seasamh anns an eorna nuair a
bha sin og Aghmhor Aghmhor A
ruith tro na raointean 's iad
a'fas Abaich Orach Coimhead
ri na speuran 'S ioma la 'S
ioma la Feitheamh 'son a
chuairt Glaschu Dun Eideann
Inbhirnis Sruighlea
Steornabhagh Obar Dheadhain An
Gearasdan Dun Deagh Lunnainn
A'Ghearmailt Eirinn Ameiriga
An cuibhle mor cuibhle morCaptcha
A canção da Runrig An Cuibhle Mor é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê An Cuibhle Mor, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Runrig An Cuibhle Mor. Nós tentamos as reproduzir as letras de An Cuibhle Mor de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Runrig An Cuibhle Morno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.