An T-Iasgair


Sheas e shìos air an tràigh
Aig cliathaich an t-saoghail
Is dh'fhàg e chuid teaghlaich
Is chuir e an dachaidh air chùl
Is thog e lìon mòr 'na dhòrn
Ri taobh nan uisgeachan buana
Is thilg e mach fad iad
Tarsainn a' chuain

Bha na faileasan pailt
Air sràidean baile nan Gall
Is iomadh olc a bha feitheamh
Ann fo sholais na h-oidhche
Ach aig briseadh-latha
Seòladh a-mach anns an liath
Tha fir mhòra an eilean
A' leantainn am beatha

Is cuimhne leam an oidhche
Cha robh an t-slighe ach doirbh
Bha thu strì tro na cuantan
Bha thu cho airidh air
Is ged bha an stoirm cho garbh
Tonnan dolaidh gun truas
Cha do dh'fhairich thu ann
Ach fois agus saorsaCaptcha
A canção da Runrig An T-Iasgair é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê An T-Iasgair, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Runrig An T-Iasgair. Nós tentamos as reproduzir as letras de An T-Iasgair de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Runrig An T-Iasgairno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.