Chì Mi 'n Geamhradh


Chì mi 'n geamhradh anns a' ghaoith
Chan eil an sneachd fada bhuainn
Sgòthan dorch' 's na craobhan rùisgte
Tha an oidhche a-nochd fuar

Shaoilean fhèin gur ann an-dè
Bha teas an t-samhraidh 'gar leaghadh
Fad an fheasgair air an Dùn
'S tu laighe leisg ri mo thaobh

'S iomadh oidhch' a rinn sinn suirghe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gàir'
'S iomadh oidhch' a bhithinn a' smaointinn
Gum bitheadh tu còmhla rium gu bràth

Chan fhan a' ghrian fad na bliadhna
Cha sheas an uair mar a tha I
Dh'fhalbh thusa gun a' Cheò
'S dh'fhàg thu mi le mo gheamhradh

'S iomadh oidhch' a rinn sinn suirghe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gàir'
'S iomadh oidhch' a bhithinn a' smaointinn
Gum bitheadh tu còmhla rium gu bràth

Chì mi 'n geamhradh anns a' ghaoith
Chan eil an sneachd fada bhuainn
Sgòthan dorch' 's na craobhan rùisgte
Tha an oidhche a-nochd fuarCaptcha
A canção da Runrig Chì Mi 'n Geamhradh é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Chì Mi 'n Geamhradh, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Runrig Chì Mi 'n Geamhradh. Nós tentamos as reproduzir as letras de Chì Mi 'n Geamhradh de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Runrig Chì Mi 'n Geamhradhno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.