Chì Mi 'n Tìr


Chì mi' n tìr 'san robh mi nam bhalach
'M bàrr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach

A tìr nan Suaineach a rinn sinn gluasad
'S I leinn an uair tighinn tuath air Scalpaigh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach

Nam faighinn òrdugh gur mi bhiodh deònach
A' gheòla loradh 's a seòladh dhachaidh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach

Chì mi 'n iasgair aig ceann nan lìon
Is gu'm b'e mo mhiann bhith 'sa chiar 'gan tarraing
Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach

Chì mi Manais is Ceann an t-Sàile
Caolas Bhearnaraigh is tràighean Phabaidh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach

An sin thuirt Eoghainn 'se tighinn 'nam chòmhdhail
"Nach seall thu 'n Godaigh aig Sròn na Hearradh?"
Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach

Nuair thig an Dùbhlachd gun fag mi 'n Suna
Is e mo dhùil a dhol, le sunnd, dom dhachaidh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach

Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalach
'M bàrr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi nam bhalachCaptcha
A canção da Runrig Chì Mi 'n Tìr é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Chì Mi 'n Tìr, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Runrig Chì Mi 'n Tìr. Nós tentamos as reproduzir as letras de Chì Mi 'n Tìr de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Runrig Chì Mi 'n Tìrno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.