LAMINA


Falso, puto, puto, hijo de puta
Falso, puto, puto, hijo de puta
Falso, puto, puto, hijo de puta
Falso, puto, puto, hijo de puta
Falso, falso, falso, no sos punk

Trucho, trucho, trucho, hijo de puta
Trucho, trucho, trucho, hijo de puta
Trucho, trucho, trucho, hijo de puta
Trucho, trucho, trucho, hijo de puta
Trucho, trucho, trucho, no sos punk

Garca, puto, puto, hijo de puta
Garca, puto, puto, hijo de puta
Garca, puto, puto, hijo de puta
Garca, puto, puto, hijo de puta
Garca, garca, garca, no sos punk

Falso, trucho, garca, transa
Falso, trucho, garca, transa
Falso, trucho, garca, no sos punk

FLEMACaptcha