Dat Du Min Leevsten Büst


1 Dat du min Leevsten büst
dat du wulll weest
: Kumm bi de Nacht
kumm bi de Nacht
segg
wo du heest! :

2 Kumm du um Middernacht
kumm du Klock een!
: Vader slöpt
Moder slöpt
ik slaap alleen :
3 Klopp an de Kammerdör
fat an de Klink!
: Vader meent
Moder meent
dat deit de Wind :Captcha