LA BAMBA


Para bailar LA Bamba
Para bailar La Bamba
una poca de gracia
una poca de gracia y otra cosita

Ay arriba y arriba,
ay arriba y arriba y arriba ir?
yo no soy mirenero,
yo no soy marinero por ti ser?
por ti ser?, por ti ser?

Bamba Bamba (3x)

Para bailar La Bamba
Para bailar La Bamba se neccesita
una escalera grande
uns escalera grande y otra chiquita

Ay arriba y arriba,
ay arriba y arriba y arriba ir?
yo no soy mirenero,
yo no soy marinero por ti ser?
por ti ser?, por ti ser?

Arilongo, arilongo, arilongo
el sombrero me lo quito y me lo pongo
Arilongo, arilongo arilongo,
el sombrero me lo quito y me lo pongoCaptcha
Widget