An Rhibhin Donn


Ochoin a ri, 'si mo rhibhin donn,
Dh 'fhag mi fo mhi-ghean 'us m'inntinn trom!
Gur e a boichead a rinn mo leonadh,
'S cha bhi bed gun mo rhibhin donn
Is truagh an drasda nach robh mi 'm bhard
A ghleusadh clarsach 's a sheinneadh dan
'S gu 'n innsinn buadhan
Na maighdinn nasail,
Mu' bheil mo smuaintean gach oidhehe 's la
Gur boidheach, dualach an cuailcan min
A th'air a'ghruagaich a bhuair mo chridh',
Gur binne comhradh
Na guth na smeoraich;
'S tha mise bronach o'n dh'thag i mu
Ged tha mo ghrian-sa a'triall fo sgleo,
Ils mise 'm bhadhna mar ian 'sa deo
Togaidh 'n sgaile
'S ni ise dearrsadh
'S gu 'm faigh mi slainte gach la ri 'm bheo
The Brown Haired Maiden
Alas and woe is me, my brown haired maiden
The cause of my discontent and my heavy heart!
It is her beauty which has left me grieving
And I cannot survive without her

Would that I were a bard
Who could tune a harp and sing a song
So that I might extol the virtues
Of that gentle maiden
Who feels my thoughts both night and day
Beautiful and luxuriant is the delicate hair
Of the maiden who has wounded my heart;
Her conversation is sweeter
Than the singing of the thrush
And I am filled with sorrow since she left me
When the month of May comes to the heathery glen
And all the plants of the meadow into full bloom
It reminds me of my loved one,
The comely little flower which grew so tenderlyCaptcha
Das Lied von Capercaillie wird Ihnen von Lyrics-Keeper angeboten. Widget kann als Karaoke zum Lied Capercaillie An Rhibhin Donn benutzt werden, wenn Sie die Moglichkeit haben, den Backing Track herunterzuladen. Fur einige Kompositionen ist die richtige Ubersetzung des Liedes zuganglich. Hier konnen Sie auch die Ubersetzung des Liedes herunterladen. Wir bemuhen uns, den Text zum Lied moglichst genau zu machen, deswegen bitten wir Sie um eine Mitteilung, falls etwas im Text zum Lied korrigiert werden muss. Wenn Sie das Lied Capercaillie An Rhibhin Donn kostenlos im MP3-Format herunterladen mochten, besuchen Sie bitte einen von unseren Musiksponsoren.