Ti I Se Cien


lei le pu yao cien wai
pa wo wa ji lai du ke dong guai gan pu

kuan beng you you nan sei hai
leng leng te wei kuan wo te sou sin
wei ni wa ji lai
cia fei wen nuan i ce nuan tao ni siang gai ni sin

jing te gang ting rang wo lai dien man
cuo dien hue pei cing dien ming dien lai ji tai tong sin te kan jing pu
hue dao dai

kuan sin jang cai cio suan
ni wo cai ren nao sien hoa cong cou san you jing hue ti i se cien kan
lai rang diao luan te sin bing dang sia lai jong sin te hu si cien tan sen sen te man man
te beng you ce yao
we ce ni pao cing ni siang sin ni wo jue ting

fan le pu yao cien wai
pa wo cao ju lai bei ni fu tan sui pei

kuan beng you you nan sei hai
leng leng te wei kuan wo te sou sin
wei ni wa ji lai
cia fei wen nuan i ce nuan tao ni siang gai ni sin

jing te gang ting rang wo lai dien man
cuo dien hue pei cing dien ming dien lai ji tai tong sin te kan jing pu
hue dao dai

kuan sin jang cai cio suan
ni pe ku tan ya te ciao pu ju lai wo ti i se cien song ju kuan

lai rang diao luan te sin bing dang sia lai jong sin te hu si cien tan sen sen te man man
te beng you ce yao
we ce ni pao cing ni siang sin ni wo jue tingCaptcha
La chanson F4 Ti I Se Cien est présentée par Lyrics-Keeper. Vous pouvez utiliser widget en tant que karaoké de la chanson Ti I Se Cien si vous avez la possibilité de télécharger le phonogramme(.mid ou .kar files). Pour quelques chansons nous avons la traduction exacte des paroles. Ici vous pouvez télécharger la traduction de la chanson F4 Ti I Se Cien. Nous voudrions que les paroles de la chanson soient très correctes, donc, si vous avez quelques corrections, envoyez-les nous s’il vous plaît. Si vous voulez télécharger gratuitement la chanson Ti I Se Cien au format mp3, vous pouvez le faire chez l’un de nos sponsors musicaux.