Love Like Mountains


chorus
love like mountains
i keep on climbing up and falling down

it's happening again
the lack of oxygen
as i approach the precipice
but i can't get over this

chorus

from up here it seems so small
no consequence at all
and i keep thinking i'll reach the top
til i hit the edge and drop

chorus

every last time's like hitting rewind
reset my mind and lately i find that
every last time's like hitting rewind
reste my mind, still i find this

love like mountainsCaptcha
Liedje 2 Skinnee J's Love Like Mountains is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Like Mountainsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Skinnee J's Love Like Mountains downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Like Mountains in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.