You Are The One


You are the one who has done me in

guess you knew from the start

I call again
but there's no-one in

don't know where
with whom you've been
But I do love you anyway you want me to

You are the one
now this state I'm in
catching you was so hard
I fought for you
did you let me win ?
you don't even care
you don't even care where I've been
But I do love you anyway you want me to

You are the one

I've done all I can do
all the letters I've sent through

put my life in the palms of your hands
Maybe now you can see that it's got to be me

but if you leave me
I'll understand
yeah

if you'll leave me
I'll understand

You are the one who has done me in
guess you knew from the start

I call your friends
but there's no-one in
catching you is so hard
You are the one - you are the one -
you are the one - you are the one !Captcha
Liedje A-ha You Are The One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Are The Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha You Are The One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Are The One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.