Molotov Solution


I'll burn the fucker down, then wait to watch the fire spread
Millions look on, as I end what you've claimed yours
I won't remain silent forever, eterrnity deafens the masses
These screams of protest will make your ears bleed,
choking on the ashes of what used to be
We won't remain silent forever,
we'll burn the fucker down and watch the fire spreadCaptcha
Liedje Adamantium Molotov Solution is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Molotov Solutionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Adamantium Molotov Solution downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Molotov Solution in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.