Heartbeat


I need to feel your heartbeat
So close, it feels like mine
All mine
I remember the feeling,
My hands in your hair
I remember the feeling
Of the rhythm we made
I need to land sometime
Right next to you
And feel your heartbeat
Right next to meCaptcha
Liedje Adrian Belew Heartbeat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heartbeatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Adrian Belew Heartbeat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heartbeat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.