Asylum


-verse1-
"head's too loud, music's throbbing"
"painkillers just aren't working"
he's on a one-way road
but he don't know where it goes

-chorus-
he's taken all his chances
but everything's gone wrong
he doesn't want the pain
you know he's going insane

-verse2-
stuck in rut, trying to escape
he's lost his mind, its too late
there's one way out - his only fate
he's leaving the world, cos it's not so greatCaptcha
Liedje Alien Intelect Asylum is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Asylummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alien Intelect Asylum downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Asylum in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.