Bloodflower


I've seen this too many times before
Lust gripping my heart and ripping it out
I've seen this all too many times
I need you here, with me

I know this, I fear this, I love this, I hate this
God help me, God heal me, I need a way out
And every time I close my eyes I start to pray "take me away"
Do you even know my name
Do you even care how I feel inside?
This lust won't win again
Everything I am depends on it, help me (Jesus)

God please help me
I need savingCaptcha
Liedje Alove For Enemies Bloodflower is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bloodflowermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alove For Enemies Bloodflower downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bloodflower in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.