Intro


"If you don't change your way to refusing to acknowledge the grace and the
mercy and the love of Jesus Christ That's what has already damned your
soul unless you decide to make a change in your eternal hellish
destination Either you think that by sharp catechism you somehow foam your
nose at god, you shake your fist in the face of the almighty I want you to
know what he searched on the circle of the years you can't touch that"Captcha
Liedje Altar Intro is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Intromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Altar Intro downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Intro in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.