Willow Tree


They say that once the tear has fallen,
the willow cries eternally
cry not for me, my willow tree
don't shed your tears eternally
cause I have found the love I've searched for
I need your tears no more, no more

So tell where, my weeping willow
and if we'll ever meet again
cry not for me, my willow tree
don't shed your tears eternally
cause I have found the love I've searched for
I need your tears no more, no more

They say the willow cries for someone
and that's when someone's heart is broken
cry not for me, my willow tree
don't shed your tears eternally
cause I have found the love I've searched for
I need your tears no more, no moreCaptcha
Liedje Alton Ellis Willow Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Willow Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alton Ellis Willow Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Willow Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.