Lonely People


This is for all the lonely people
thinking that life has passed them by
Don't give up
until you drink from the silver cup
And ride that highway in the sky

This is for all the single people
thinking that life has left them dry
don't give up
until you drink from the silver cup
you never know until you try

Well I'm on my way
Yes, I'm back to stay
Well, I'm on my way back home

This is for all the lonely people
thinking that life has left them dry
don't give up
until you drink from the silver cup
She'll never take you down or
never give you up
you never know until you tryCaptcha
Liedje America Lonely People is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lonely Peoplemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje America Lonely People downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lonely People in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.