Keep It On Going


Someone's got to keep it on going
Just as long as there're folks who haven't heard
So you can count on me 'cause
He's showin'
That there're so many ways to spread His Word
(Repeat three times)Captcha
Liedje Amy Grant Keep It On Going is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep It On Goingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amy Grant Keep It On Going downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep It On Going in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.