Drowned And Rotten


I' m walking along a river,
enjoying harmony of nature
The water' s shining bright,
suddenly my eyes notice
human clothing inside

While I realize
the human corpse of a man,
I try to pull him out,
try to get his arm,
I want to bring him near

I' m falling back,
in my hands the rotten flesh,
inside a sleeve -
torn of the stinking corpse

Drowned and Rotten

He must have been inside the water
for more than seven weeks

Disgusting to see how flesh detaches of the bones
Terrible smell, my stomach turns around,
vomiting into the water ,
leaving the corpse inside

Drowned and RottenCaptcha
Liedje Anasarca Drowned And Rotten is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drowned And Rottenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anasarca Drowned And Rotten downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drowned And Rotten in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.