Aries The Ram


When we were last here we named our offspring,
But we never even did it, we never really did anything
We shared a birthday so we shared a do and they cooked my/your clothes when I was upstairs with you
I/you did the sheet trick,
You/i did a yawn so i/you went out with the boys,
Stealing the milk at dawn
I was a virgin, you were on holiday
- I?d had seven glasses when she asked me to stay
So I let the wine decide what I should do
At least I was careful
- I remember it was blueCaptcha
Liedje Arab Strap Aries The Ram is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aries The Rammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Arab Strap Aries The Ram downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aries The Ram in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.