Charge


Written by: das, pandit, savale, tailor, zaman

Demolition du
Sort it out sonic
Charge
Now watch this
Now hear this
This is a warning to the slack society
Release the pressure
Fabulous
Now watch this
Charge
Attack attack attack
It?s all overCaptcha
Liedje ASIAN DUB FOUNDATION Charge is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chargemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje ASIAN DUB FOUNDATION Charge downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Charge in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.