World of lies


Degeneration tears your blackened eyes
The final descent for the last in life
No joy in our tired lives the torment builds inside
The sun sets forever on a world of lies
World of lies
World of lies
Non-divine
Release me
Demonic vultures feed on your mind
Disarmed of all your pride you die
No life in our alien eyes the blind lead the blind
The sun sets forever on the non-divine
Final psychotic eclipse
Painted in the colours of war
Final psychotic eclipse
A world drenched in bloodCaptcha
Liedje At the Gates World of lies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied World of liesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje At the Gates World of lies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje World of lies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.