Summer Has Gone


In the middle of the night
When I'm dreaming of your smile
It s a wonderful emotion
I can feel you by my side

Can t you hear my voice
Is calling loud your name ?
Will I find peace of mind ?
Do you ever think of me ?

Summer has gone
And I am still alive
Winter has come
And I don't want to cry (die)

Summer has gone
And we just said goodbye
Will you bring back
The sunshine in my life

When I walk among the crowd
I keep on looking for your face
If I take a look around
I know this is not my place

Can you hear my voice
Is calling loud your name
I will try to remind
Every little thing you saidCaptcha
Liedje B-Charme Summer Has Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Summer Has Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-Charme Summer Has Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Summer Has Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.