Midnight Caller


Beneath the midnight caller
She thinks of paper green
You never hear them calling her name
They just know where they've been
You never hear her holler
The tears no longer come
She reads her daily book of the past
That shows of everyone
Grey years that show in her hair
Can't be, but don't seem to care
She unlocks the door and there's no one there
She sees a daytime stroller
Walk from the night before
And though she paints a smile on her face
He won't be back no more
She's got no saint to follow
She's got no place to go
Too proud to ask an old friend for help
Too proud to let him know
Grey years that show in her hair
Can't be, but don't seem to care
She knocks the door and there's no one there
Nobody (nobody), nobody (nobody), nobody's gonna help you nowCaptcha
Liedje Badfinger Midnight Caller is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Midnight Callermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Badfinger Midnight Caller downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Midnight Caller in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.