Magic In The Air


We laughed so much the we cried all night
And you left your shoes in the tree with me
Ill wear them to your house tonight
Magic in the air tonight

Yes, I might just try her
How she made me feel
Today, today, today, feels right

We slept on leaves on my drive all night
And you gave me no restime
Nothing in this life for me tonight
But nothing ever seemed so bright

And if you should lose me
You will track me down again
Before the summer ends
Cause love is contagious, when it?s alright
Love is alrightCaptcha
Liedje Badly Drawn boy Magic In The Air is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Magic In The Airmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Badly Drawn boy Magic In The Air downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Magic In The Air in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.