Innocent Born


He holds in His strength every
innocent born stricken in body or
mind He forms the frame from the
weak and unwise which holds up the
land In only His eyes is the worth and
the truth of beauty defined at once
broken man and completely divine

I wish to dwell in Your life
I wish to be where You are
I follow You from no fear of hell
Alone it's gone so hard
Alone I've gone so far

The years can be erased till one by one
they fall Your tears had form and taste
The Son of man is the Lord of us allCaptcha
Liedje Ballydowse Innocent Born is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Innocent Bornmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ballydowse Innocent Born downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Innocent Born in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.