Dinosaurs


A dinosaurs dying-out took ten million years
A mammals revolution is coming to an end, sudden end
Blackbird picks a worm, thousands killed by desert storm
Rolling over species, space seed in my heart
When you think of me, I live in Bavaria
Does it really matter, do I really care? I care
`cause that`s the way the cookie crumbles
When you think of me, I study biology
Does it really matter, do I really care? I care
`cause that`s the way the cookie crumbles
And he finally got himself down in the streets hard to remember
Is this blood on my hands?
God let me remember! Where have I been?
What did I do? God let me remember!Captcha
Liedje Bananafishbones Dinosaurs is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dinosaursmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bananafishbones Dinosaurs downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dinosaurs in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.