Hello, Dolly


Hello Dolly, Well hello Dolly It's so nice to have you back were you belong
Your lookin swell Dolly We can tell Dolly Your still goin', your still
crowin Your still goin' stong We fell the room swayin for the bands playin'
one of your old favorite songs from way back when So take her wrap fellas
Find her an empty lap fellas Dolly will never go away again (Repete song)
Dolly will never go away, Dolly will never go away, Dolly will never go away
againCaptcha
Liedje Barbara Streisand Hello, Dolly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hello, Dollymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barbara Streisand Hello, Dolly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hello, Dolly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.