Hangover From Hell


Mr Maker, please never ever again
The fundamental concept of Illness in vain
Mr Mistaker, made a bummer when
Creating too much to drink

THY WILL BE DONE!
We will be back for more
Coz we're tempted by the liquor store
WITH ALCOHOL!
But please deliver us from
Hangovers too hardcore

Body-shivers in the early morn'
HANGOVERS MUST BE MADE IN HELL!
We've been draining to the break of dawn
HANGOVERS MUST BE MADE IN HELL!
Hangover from HELL!







Captcha
Liedje Barcode Hangover From Hell is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hangover From Hellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode Hangover From Hell downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hangover From Hell in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.