Stars In The Night


Look, look at the stars
How brilliant they are
How can they be shining now?
When hope is so far
Look, look how they shine
These cruelest of stars
What fire inspires them,
What faith is it fires them?
Darkness grows,the world turns cold
And still, there glows the light
Heaven knows what hope they hold tonight

Look,look how they shine
These stars in the night
The darker the night becomes
The brighter their light becomes
Chill winds wail
The tempest blues
and clouds asail the sky
Through the veil,
The stars refuse to die

In this world of darkest night
Where hope is hurled away
There they are
And still, there's light
Oh,so far, but will they
There they lift our hearts
As we lift our eyes
Are we fools to see
The harmony that fills the sky
Look,there's the light
Stars In The Night
The Stars In The NightCaptcha
Liedje Barry Manilow Stars In The Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stars In The Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barry Manilow Stars In The Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stars In The Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.