Peace Of Mind


I've had everything that money can buy,
oh, but still I'm so unhappy darling, that I could cry
Because I've never had peace of mind, darling, in my life time

When you're in trouble and all down and out,
then you'll find out, darling, what it's all about
Then you'll realize that peace of mind, darling, is hard to find

I've been everywhere, seen everything but I only have myself to blame,
for not realizing while I was riding high that happiness is something money can't buy
Oh, the things I haven't done, darling, are very few
Yes, I've had trouble baby, and good luck too
Oh, but I've never had peace of mind, darling, in my life timeCaptcha
Liedje B.B. King Peace Of Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Peace Of Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Peace Of Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Peace Of Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.