Shes Dynamite


Met a lot women who could love alright
But nothing like the woman I met this night
She's dynamite, she's dynamite
She knows what to do and she knows what it's all about

Now men don't blame me because I've been around
I don't understand what's she's putting down
She's dynamite, she's dynamite
She knows what to do and she knows what it's all about

Now she don't drink liquor and very little gin
But she'll show you how, you just tell her when
She's dynamite, she's dynamite
She knows what to do and she knows what it's all about

She's got a peal handled pistol a knife and a razor too
You can't ever tell her, she'll always tell you
She's dynamite, she's dynamite
She knows what to do and she knows what it's all about

Now you can whip it, whop it or hang it on the wall
Or throw it out the window, she'll pitch herself a ball
She's dynamite, yeah, she's dynamite
She knows what to do and she knows what it's all aboutCaptcha
Liedje B.B. King Shes Dynamite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shes Dynamitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Shes Dynamite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shes Dynamite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.