The Thrill Is Gone


The thrill is gone,
The thrill is gone away
The thrill is gone, baby
The thrill is gone away
You know you've done me wrong, baby
And you'll be sorry someday

The thrill is gone
It's gone away from me
The thrill is gone, baby
The thrill has gone away from me
Although I'm still livin'
But it's a long way out here

The thrill is gone
Its gone away for good
Oh, The thrill is gone, baby
Its gone away for good
Some day I know I'll be open armed, baby
Just like I know a man should

You know I'm free free now baby,
I'm free from your spell
Well I'm free free free now
I'm free from your spell
And now that it's all over,
Alls I can do is wish you wellCaptcha
Liedje B.B. King The Thrill Is Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Thrill Is Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King The Thrill Is Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Thrill Is Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.