If Tonight


So long ago, the days when we first met
Two years have passed, so much has changed around us
In my life, you are a ray of light
Tonight if I should die hold my heart within your eyes
I still recall your face from so long ago
Two voices spoke of hope from a distant place
And still this day your eyes flow like the sea
When you are lost I will be there waiting for youCaptcha
Liedje Bella Morte If Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte If Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.