Henry


I failed you, Henry I failed you good
I was forgotten, and I understood
But time, it stood still when you walked in
I'm too proud to inquire as to where you've been

[Chorus]

Please don't take this the wrong way
You're truly lovely, baby
But the welcome matt, it ain't out
My baby and I, will be just fine
So be a man and just turn around
And get along Henry
Be a good boy Henry
This is your song, Henry
I guess this is goodbye

I love you, Henry Yeah I love you still
I love your kisses And I always will
But I do not need you to raise this child
Yeah you're iron-fisted and you're mustang wild

[Chorus]Captcha
Liedje Bif Naked Henry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Henrymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bif Naked Henry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Henry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.