Wild Weekend


Got the alarm clock set for seven got the taxi called for nine
Plane takes off at eleven and I gotta be there on time
Told the boss I was going to my mother's told mama I was gonna see a friend
Don't want no one to know I'm slippin' out of town on a wild weekend
Gonna have a wild weekend gonna have a wild weekend
With the pretty little blond haired blue eyed darling gonna have a wild weekend
[ steel ]
Well we might go up to the mountains we might go down to the sea
Somewhere off from the big wide world just my baby and me
Baby's gonna cook me breakfast baby's gonna tuck me in
Baby's gonna warm my cold cold lips with kisses on a wild weekend
Gonna have a wild weekend
[ steel ]
I guess we'll talk about the future make a lotta plans and stuff
Mostly though we're just gonna sit by the fire and make a lotta love
Every man oughta try it least one time in his life
Just get away on a wild weekend like I'm gonna do with my wife
Gonna have a wild weekend gonna have a wild weekend
With the pretty little mother of my two children gonna have a wild weekendCaptcha
Liedje Bill Anderson Wild Weekend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wild Weekendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bill Anderson Wild Weekend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wild Weekend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.