Crazy Mama


Crazy mama, where you been so long?
Crazy mama, where you been so long?
Been hiding out, know that's true
Crazy mama, I sure need you
Crazy mama, where you been so long?
--- Instrumental ---
Standing on the corner, looking for you, babe
Standing on the corner, looking for you, babe
Lord have mercy, can I see
That crazy mama coming back to me?
Crazy mama, where you been so long?
--- Instrumental to fade ---Captcha
Liedje Billy Ray Cyrus Crazy Mama is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crazy Mamamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Crazy Mama downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crazy Mama in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.